คอนโดะ, โยชิโอะ.

การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร = Companyide Quality Control-CWQC / โยชิโอะ คอนโดะ ; วรภัทร์ ภู่เจริญ, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540. - 283 หน้า ; 180 บาท

9748325121


การควบคุมคุณภาพ.

658.562 / ค19ก