สรุปการประชุมวิชาการการศึกษาเรื่องเอดส์แห่งชาติครั้งที่ 2 ก้าวสู่บริการสุขภาพแบบองค์รวม / กรมสุขภาพจิต - กรุงเทพฯ : พลัสเพรสการพิมพ์, 2541 - 119 หน้า : ตารางประกอบ

9742920109


โรคเอดส์--การป้องกันและควบคุม.
โรคเอดส์--สาระสังเขป--วิจัย.

HIV. โรคเอดส์.

616.979 / ส41ส