ทัศนีย์ ศุภเมธี.

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา / ทัศนีย์ ศุภเมธี - ธนบุรี : วิทยาลัยครูธนบุรี สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์, 2535 - 268 หน้า


การสอน.
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน.

การสอนวิชาภาษาไทย. ภาษาไทย.

372.8 / ท118พ