ทัศนีย์ ศุภเมธี.

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา. - ธนบุรี : วิทยาลัยครูธนบุรี สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์, 2535. - 226 หน้า.


การศึกษา.
การสอน.
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน.

การสอนวิชาภาษาไทย. มัธยมศึกษา. ภาษาไทย.

373.25 / ท118พ