กรกนก สายสงคราม.

Illustrator 10 professional training / กรกนก สายสงคราม. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545. - 286 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

Y03 M01 D15

9749025318 : 320 บาท.


โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
คอมพิวเตอร์กราฟิก.
อโดบี อิลลัสเตรเตอร์ 10 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

005.369 / ก171อ 2545