ประวัติการศึกษาต่างประเทศของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล - กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์, 2508 - 385 หน้า - เอกสารการนิเทศการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู ; ฉบับที่ 76 .

วิทยานิพนธ์.