วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล = Best Practice Series / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2541. - 73 หน้า ; 100 บาท

9748638928


การประชุม.

การจัดการประชุม.

658.45 / ว37ท