อุดร จารุรัตน์.

คู่มือผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ / อุดร จารุรัตน์ - กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2537 - 57 หน้า : ภาพประกอบ

9745837504


น้ำเสีย--การบำบัด.

ระบบบำบัดน้ำเสีย.

628.43 / อ44ค