กลยุทธ์การตลาดการบริหารการตลาดและกรณีศึกษา / ศิริวรรณ เสรีรัตน์...[และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2541. - 447 หน้า : ภาพประกอบ ; 280 บาท.

9748630218 : 280 บาท.


การจัดการตลาด.
การตลาด.

การบริหารการตลาด.

658.8 / ก17