การกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการภาครัฐ / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน / สำนักงานคณะกรรมการการปฏิรูประบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2543]. - 122 หน้า.

Y03 M08 D22


การบริหารรัฐกิจ--ไทย.

320.6 / ค1411ก 2543