ปิยะพร ศักดิ์เกษม.

รากนครา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540. - 2 เล่ม ; 240 บาท. - ชุดวรรณกรรมไทย. .

9746040502


นวนิยาย.

น / ป36ร