กำธร สถิรกุล.

หนังสือภาพ ก.ไก่ / กำธร สถิรกุล, เรื่อง ; สุพันธ์ กรสวัสดิ์, ภาพ. - พิมพ์ครั้งที่ 16. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535. - 14 หน้า : ภาพประกอบ.

9740051111


วรรณกรรมสำหรับเด็ก.

หนังสือเด็ก.