โกเมน ธีรนรเศรษฐ์.

รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวไทยภูเขาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคเหนือตอนบนของประไทย. - เชียงใหม่ : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สำนักงานอธิการ, 2534. - 65 หน้า.


การศึกษา.
การสอน.
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน.
ภาษาไทย.

495.9107 / ก86ร