วิลตัน, พี.เอส.

คู่มือพัฒนาระบบคุณภาพสู่มาตรฐาน ISO 9002 = The Quality System Development Handbook with ISO 9002 / พี.เอส. วิลตัน ; วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, ผู้แปล - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2540 - 280 หน้า : ตาราง ; 350 บาท

9747085186


ISO 9002.
การควบคุมคุณภาพ.

658.562 / ว37ค