สมาน รังสิโยกฤษฎ์.

การปฏิรูปภาคราชการ : แนวคิดและยุทธศาสตร์ / สมาน รังสิโยกฤษฎ์. - กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2540. - 179 หน้า ; 150 บาท


ระบบราชการ.

การปฏิรูประบบราชการ.

350.001 / ส16ก