แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539. - 146 หน้า - เอกสาร ศน. ที่ 175/2539 .


ยาเสพติด--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ยาเสพติด--กิจกรรมการเรียนการสอน.

371.78 / ก27น