แผนพัฒนาวิทยาลัยครูมหาสารคาม พ.ศ. 2535-2539 / สำนักวางแผนและพัฒนา - มหาสารคาม : สำนักวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2535 - 171 หน้า - เอกสาร ; อันดับที่ 5/2535 .


วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม.

370.73 / ส215ผ