ประชากรไทย 60 ล้านคน : สถานการณ์ นโยบาย และมิติด้านการพัฒนา = Thai Population at Sixty Millions / ปราโมทย์ ประสาทกุล...[และคนอื่น ๆ], ผู้เขียน ; อรทัย อาจฉ่ำ, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 - 390 หน้า ; 150 บาท

9745885444


ประชากรศึกษา.

304.6 / ป17