ระบบการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน / วัชรี ธุวธรรมและคณะ - กรุงเทพฯ : กรม, 2523. - 368 หน้า - เอกสารการนิเทศก์การศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู ; ฉบับที่ 253 .