ดวงพร ศรีวัฒนา.

เทคนิคการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกขั้นสูงของ IBM PC / ดวงพร ศรีวัฒนา และ สุวัฒน์ ศรีธนะรัตน์. - กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บุ๊ค, 2529. - 444 หน้า.


โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)

001.642 / ด17ท