วรภัทร์ ภู่เจริญ.

คู่มืออธิบายข้อกำหนด ISO 9001 / วรภัทร์ ภู่เจริญ. - กรุงเทพฯ : ส่วนตำราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2539. - 137 หน้า ; 180 บาท.

9748324729


ISO 9001.
การควบคุมคุณภาพ.

658.562 / ว17ค