ลิตเติล, เกรแฮม.

101 วิธีสู่ความเป็นยอดผู้จัดการฝ่ายผลิต = 101 Ways to Be a Better Production Manager / เกรแฮม ลิตเติล, ผู้เขียน; วันชัย เตชพรรุ่ง, ผู้เรียบเรียง - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2538]. - 181 หน้า : ภาพประกอบ ; 120 บาท

9745120898


การบริหารงานผลิต.
นักบริหาร.

การบริหารงานผลิต.

658.5 / ล34ห