นิยม ดีสวัสดิ์มงคล.

100 ถาม-ตอบ 5 ส / นิยม ดีสวัสดิ์มงคล. - กรุงเทพฯ : งานดี, 2538. - 264 หน้า : ภาพประกอบ ; 180 บาท.

9748482227


การจัดการองค์การ.
การบริหารงานบุคคล.

658 / น36ร