ส. วรรธนะหทัย.

ตำราพิชัยสงคราม / ส. วรรธนะหทัย. - กรุงเทพฯ : โรงพิม์เฟื่องอักษร, 2508. - 200 หน้า.


การรบ.
ยุทธวิธี.
สงคราม.

399 / ส 2508