บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2525-2526 - ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2527 - 57 หน้า


วิทยานิพนธ์--สาระสังเขป.

วิทยานิพนธ์.

378.1 / ข19บ