บุษบา รุจจนเวท.

องค์กรเอกชน : กิจกรรมด้านเอดส์ในประเทศไทย / บุษบา รุจจนเวท และ ดวงสมร ชินโชติเกษม. - กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538. - 307 หน้า.


โรคเอดส์.
องค์กรเอกชน--ทำเนียบนาม.

361.76025 / บ48อ 2538