อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์.

รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เสี่ยงของวัยรุ่น = Effect of Cultural Factors on Safer Sexual Behaviour Among Adolescents - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538 - 75 หน้า ; 50 บาท - เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข198 .

9745882356


โรคเอดส์--การป้องกันและควบคุม.
วัยรุ่น--พฤติกรรมทางเพศ.

613.9 / อ46ร