ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต.

คุณภาพการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย = The Quality of Family Planning Programme in Thailand / ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ สุรีย์พร พันพึ่ง. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, [253-?]. - 42 หน้า ; 45 บาท. - เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 189. .

9745881597


การวางแผนครอบครัว.

613.9 / ศ37ค