วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์.

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. - 246 หน้า

9745671231


การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์.

004.1 / ว112ค