บูเชอร์, ไดแอนนา.

180 ตัวอย่างบทพูดสำหรับนักบริหาร = Executive's Portfolio of Model Speecges for All Occasions / ไดแอนนา บูเชอร์, ผู้เขียน ; วิชุนัย ศรีวงศ์, ผู้เรียบเรียง - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2538]. - 366 หน้า

9745123153

808.5 / บ412ห