เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ = Public Personnel Management - พิมพ์ครั้งที่ 6 - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538. - 2 เล่ม (ล.1 หน่วยที่ 1-7, ล.2 หน่วยที่ 8-15) ; 225 บาท


การบริหารงานบุคคล.
ระบบราชการ.

การบริหารงาน.

351.1 / ม19อ