สตีเวนสัน, วิลเลี่ยม.

นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ = A Man Called Intrepid / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, ทรงแปล - พิมพ์ครั้งที่ 7 - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2537. - 603 หน้า

9748361543


การรบ.
สงคราม.

303.66 / ส37น