กุศล สุนทรธาดา.

ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครทีมีต่อการเลือกผู้แทนราษฎรสตรี = Opinion of Bangkokians Towards the Election of Female Representatives / กุศล สุนทรธาดา, อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ และ อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538 - 43 หน้า - เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 194 .

9745882216


การเลือกตั้ง.

ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานคร. ผู้แทนราษฎรสตรี.

324.6 / ก48ค