พิศเพลิน สงวนพงศ์.

ภาษาไทยธุรกิจ / พิศเพลิน สงวนพงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : วัชรินทร์การพิมพ์, 2532. - 326 หน้า.

9748744795


ภาษาไทย.

495.9102465 / พ38ภ 2532