อนุมานราชธน, พระยา, 2531-2512.

ไทย-จีน. - กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2515. - 451 หน้า.


ภาษาไทย.
ภาษาจีน.


ไทย.
จีน.

951 / อ154 2515