ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

ปัญหาการพัฒนาทางการเมืองไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. - 348 หน้า ; 100 บาท.

9745822051


ไทย--การเมืองและการปกครอง.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ.
ทหาร--กิจกรรมทางการเมือง.
นักการเมือง.
ระบบราชการ.
รัฐประหาร.

การเมืองและการปกครองของไทย.

320.9593 / ช116ป