งานพระเมรุมาศสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / ยิ้ม บัณฑยางกูร และคนอื่นๆ - กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2528 - 451 หน้า : ภาพประกอบ


พระเมรุ.
พระราชพิธี.

721.8 / ศ37ง