วาทินี บุญชะลักษี.

เอดส์กับเด็กการคาดประมาณสำหรับปี พ.ศ. 2543 / วาทินี บุญชะลักษี และ ฟิลิป เกสต์ - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537 - 36 หน้า - เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 173 .

9745877484


โรคเอดส์.
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง.

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. ไวรัส, โรค.

616.979 / ว24อ