พิภพ ตังคณะสิงห์.

1000 Important idioms - กรุงเทพฯ : ป.พิศนาคะการพิมพ์, 2517 - 572 หน้า


ภาษาอังกฤษ--สำนวน.

425 / พ