แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับอาชีวศึกษา / หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545. - 106 หน้า. - เอกสาร ; ลำดับที่ 9/2545. .

Y03 M10 D03

9746502794


การศึกษาขั้นอุดมศึกษา.
การศึกษาทางอาชีพ--หลักสูตร.
กิจกรรมเสริมหลักสูตร.
กิจกรรมการเรียนการสอน.
กิจกรรมของนักศึกษา.

378.17 / ค1411น 2545