ประเสริฐ ศีลรัตนา.

การออกแบบลวดลาย / ประเสริฐ ศีลรัตนา. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2538]. - 401 หน้า : ภาพประกอบ.

Y03 M08 D26

9742771871 : 170 บาท.


การออกแบบ.
ลายไทย.

745.5 / ป1711ก 2538