ศิริวรรณ ฉันทาดิศัย.

หลักการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 8088 / ศิริวรรณ ฉันทาดิศัย. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2534. - 383หน้า.

9748680487


แอสเซมเบลอร์ (ภาษาคอมพิวเตอร์)
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)

005.101 / ศ37ห