เรียงความชนะการประกวด เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยมีประชากรครบ 50 ล้านคน - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527 - 145 หน้า : ตาราง


ประชากร.

301.32 / ม19ร