ยุพิน ไทยรัตนานนท์.

การเขียนโปรแกรมโครงสร้างด้วยภาษา BASIC / ยุพิน ไทยรัตนานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531. - 184 หน้า.

9748256469


เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)--การเขียนโปรแกรม.
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)

005.13 / ย46ก