ฉัตยาพร เสมอใจ.

พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior / ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2545. - คู่มือ MBA ชุด การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค. .

Y03 M03 D21

9749042867 : 170 บาท.


การจัดการตลาด.
ผู้บริโภค--พฤติกรรม.
ผู้บริโภค.

658.343 / ฉ114พ 2545