โภคิน พลกุล.

การปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัฒน์ : การดำเนินการที่ผ่านมาและการดำเนินการที่ต้องผลักดันต่อไป / โภคิน พลกุล. - กรุงเทพฯ : กราฟิคฟอร์แมท (ไทยแลนด์), 2540. - 70 หน้า. - เอกสารวิชาการปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ .


ระบบราชการ.

350.001 / ภ81ก 2540