ภัสสร ลิมานนท์.

การใช้สื่อและกิจกรรมให้ความรู้เพื่อรณรงค์การแพร่ระบาดโรคเอดส์ : บันทึกจากงานสนาม / ภัสสร ลิมานนท์ และ มยุรี นกยูงทอง, ผู้แต่งร่วม - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. - 56 หน้า - เอกสารสถาบัน ; หมายเลข 224/38 .

9746313371


โรคเอดส์.
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง.
ไวรัส--โรค.

H.I.V. เชื้อ H.I.V. โรคเอดส์.

616.979 / ภ118ก