แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7(พ.ศ.2535-2539)วิทยาลัยครูมหาสารคาม / วิทยาลัยครูมหาสารคาม - มหาสารคาม : สำนักวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2534 - 52 หน้า - เอกสาร ; อันดับที่ 17/2534 .

ห้องสารนิเทศท้องถิ่น


แผนการศึกษาแห่งชาติ.
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา--การวางแผน.

378.107 / ว34ผ