วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์.

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ DAISY และ SPS - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. - 164 หน้า


โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สถิติ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์.

519.5 / ว112ป