สชาตซกี, มิเชล.

เจรจาอย่างมีชั้นต่อรองอย่างมีเชิง = Negotiation the Arts of geting what you want / มิเชล สชาตซกีและเอน อาร์ คอฟเพย์,เขียน ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงษ์, แปลและเรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2534. - 304 หน้า. - ชุด โครงการหนังสือสำหรับนักบริหาร .

9746014625


การพูด.

808.51 / ส122จ